HDP: Nguyễn Hữu Sáng - Ủy viên HĐQT - đã mua 16,016 CP

HDP: Nguyễn Hữu Sáng - Ủy viên HĐQT - đã mua 16,016 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Hữu Sáng
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: HDP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 16,016 CP (tỷ lệ
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 16,016 CP0,16%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Không đạt được giá khớp lệnh mong muốn
- Ngày bắt đầu giao dịch: 10/08/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 08/09/2023.

HNX