16:44, 21/02/2022

HEV: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. trả cổ tức bằng tiền mặt

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HEV của Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/03/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/03/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 05/04/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Hội trường Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam – Số 187B Giảng Võ – Đống Đa – Hà Nội
            - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021. kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu năm 2022;
  + Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
  + Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt đông năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
  + Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
  + Sửa đổi Điều lệ Công ty;
  + Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022;
            - Nội dung họp: + Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
  + Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V năm 2022-2026;
  + Các vấn đề phát sinh khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
            - Tỷ lệ thực hiện: 14%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1,400 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 31/03/2022
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán – Tổng hợp Công ty cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề - Tầng 2 – 73 Lò Đúc – quận Hai Bà Trưng - Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 31/03/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

  HNX