HHS: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hợp đồng vay tiền của CTCP Xay dựng Đại Thịnh Vượng

HHS: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hợp đồng vay tiền của CTCP Xay dựng Đại Thịnh Vượng

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hợp đồng vay tiền của CTCP Xay dựng Đại Thịnh Vượng như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm