HLB: Bà Trần Thị Thu Hương được bổ nhiệm giữ chức Thư ký HĐQT thay Bà Phạm Thị Hồng Huệ

HLB: Bà Trần Thị Thu Hương được bổ nhiệm giữ chức Thư ký HĐQT thay Bà Phạm Thị Hồng Huệ

HNX


Tài liệu đính kèm