15:10, 26/01/2022

HLC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HLC của CTCP Than Hà Lầm - Vinacomin như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 28/04/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Tại hội trường CTCP Than Hà Lầm – Vinacomin, địa chỉ số 1 phố Tân Lập, phường Hà Lầm, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
            - Nội dung họp: Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên, bao gồm:
  + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; dự kiến mức cổ tức thanh toán năm 2022;
  + Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
  + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
  + Mức thù lao thanh toán năm 2021; dự kiến mức thù lao năm 2022; tiền lương thực hiện của cán bộ quản lý năm 2021. kế hoạch tiền lương của cán bộ quản lý năm 2022;
            - Nội dung họp: + Báo cáo Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị;
  + Đề nghị Đại hội miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và chấp thuận thành viên Ban kiểm soát được thay thế;
  + Thông báo Danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan;
  + Kiện toàn cơ cấu Hội đồng quản trị đảm bảo có tối thiểu một thành viên độc lập Hội đồng quản trị (miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị; đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị);
            - Nội dung họp: + Báo cáo về kết quả kinh doanh của Công ty; kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc năm 2021;
  + Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên trong năm 2021;
  + Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2021;
  + Đề xuất và kiến nghị đại hội phê chuẩn việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty;
  + Một số công việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

  HNX