Họp ĐHCĐ bất thường năm 2017

Loại sự kiện: Họp ĐHCĐ bất thường

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 03/11/2017

Ngày Đăng ký cuối cùng: 06/11/2017

Ngày thực hiện: 17/11/2017