Họp ĐHCĐ thường niên năm 2019

Loại sự kiện: Họp ĐHCĐ thường niên

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 25/04/2019

Ngày Đăng ký cuối cùng: 26/04/2019

Ngày thực hiện: 16/05/2019