Họp ĐHCĐ thường niên năm 2020

Loại sự kiện: Họp ĐHCĐ thường niên

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 26/05/2020

Ngày Đăng ký cuối cùng: 27/05/2020

Ngày thực hiện: 26/06/2020