20:57, 30/06/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Loại sự kiện: Họp ĐHCĐ bất thường

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 19/07/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 20/07/2022

Ngày thực hiện: 19/08/2022