Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

Loại sự kiện: Họp ĐHCĐ bất thường

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 30/08/2023

Ngày Đăng ký cuối cùng: 31/08/2023

Ngày thực hiện: 05/10/2023