Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

Loại sự kiện: Họp ĐHCĐ bất thường

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 28/09/2023

Ngày Đăng ký cuối cùng: 29/09/2023

Ngày thực hiện: 28/10/2023