Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

Loại sự kiện: Họp ĐHCĐ bất thường

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 12/10/2023

Ngày Đăng ký cuối cùng: 13/10/2023

Ngày thực hiện: 09/11/2023