Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Loại sự kiện: Họp ĐHCĐ thường niên

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2021

Ngày Đăng ký cuối cùng: 26/03/2021

Ngày thực hiện: 23/04/2021