18:40, 18/11/2021

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Loại sự kiện: Họp ĐHCĐ thường niên

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 22/10/2021

Ngày Đăng ký cuối cùng: 25/10/2021

Ngày thực hiện: 08/11/2021