21:40, 09/02/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Loại sự kiện: Họp ĐHCĐ thường niên

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 17/02/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 18/02/2022

Ngày thực hiện: N/A