17:16, 18/02/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Loại sự kiện: Họp ĐHCĐ thường niên

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 04/03/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 07/03/2022

Ngày thực hiện: -