Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Loại sự kiện: Họp ĐHCĐ thường niên

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2023

Ngày Đăng ký cuối cùng: 15/03/2023

Ngày thực hiện: 27/04/2023