HoSE giữ nguyên diện cảnh báo đối với TTF, JVC, OGC, HAG, HNG, LGL và TDH

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HoSE) thông báo về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật (mã JVC); Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (mã CK:TTF); Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (mã OGC); Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (mã HNG); Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG); Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang (mã LGL); Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (mã TDH).

HoSE cho biết giữ nguyên giữ nguyên diện cảnh báo theo các quyết định của Tổng Giám đốc SGDCK TP.HCM đối với cổ phiếu JVC, TTF, OGC, HNG, HAG, LGL và TDH do các công ty này có lợi nhuận là con số âm căm cứ theo BCTC bán niên 2023 đã soát xét, còn cổ phiếu LGL bị giữ nguyên diện cảnh báo do tổ chức kiểm toán có ý kiến ngoại trừ căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2023.

Cụ thể: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 30/06/2023 của JVC là -1.080,95 tỷ đồng, căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2023, cổ phiếu chưa đáp ứng quy định tại điểm b khoản 4 Điều 37 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/06/2023 của HAG là -2.959,49 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính họp nhất soát xét bán niên năm 2023;

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/06/2023 của TDH là -708,52 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2023;

- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng năm 2023 của HNG là -247,09 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/06/2023 là -7.250,59 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2023;

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 30/06/2023 của OGC là -2.662,12 tỷ đồng, căn cứ Báo cáo tài chính họp nhất soát xét bán niên năm 2023;

Cuối cùng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/06/2023 của TTF là -3.117,2 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính họp nhât soát xét bán niên năm 2023;

Đối với LGL, cổ phiếu này bị giữ nguyên diện cảnh báo do tổ chức kiểm toán có ý kiến ngoại trừ căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2023.

Đồng thời, các cổ phiếu này chưa đáp ứng quy định tại điểm b khoản 4 Điều 37 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Được biết, công ty kiểm toán đã có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với LGL như sau: “Công ty ký Hợp đồng nguyên tắc ngày 15/11/2022 với CTCP Minh Phát để đảm bảo cho việc sẽ giao kết Hợp đồng hợp tác đầu tư thực hiện Dự án Khu biệt thự Rivera Park Mũi Né tại phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Thực hiện thỏa thuận theo Phụ lục số 01 ngày 15/11/2022 và Phụ lục số 02 ngày 28/12/2022, công ty đã chuyển cho CTCP Minh Phát giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng nguyên tắc đợt 1 là 155 tỷ đồng và đợt 2 là 210 tỷ đồng.

Khi CTCP Minh Phát đủ điều kiện huy động vốn theo quy định của pháp luật, các bên thống nhất sẽ chuyển đổi tiền đảm bảo thực hiện hợp đồng nguyên tắc thành vốn góp của Công ty tại Hợp đồng hợp tác thực hiện Dự án. Tại thời điểm lập báo cáo kiểm toán này đang triển khai công tác pháp lý, tuy nhiên Dự án vẫn chưa có phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 và phương án kiến trúc, chưa có Giấy phép đầu tư.

Do đó, bên kiểm toán không thể đưa ra ý kiến về tính hợp lý của số dư đảm bảo thực hiện hợp đồng nguyên tắc tại ngày 31/12/2022, số tiền 365 tỷ đồng, do không có thông tin và không có cơ sở để đánh giá kế hoạch huy động và sử dụng vốn của CTCP Minh Phát, tính pháp lý và tính khả thi của Dự án”.

Hai là, trong kỳ, công ty trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi đối với các khoản nợ phải thu quá hạn và được công ty đánh giá không có khả năng thu hồi, số tiền 49.934.005.294 đồng.

Bên kiểm toán chưa thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp về căn cứ đánh giá khả năng thu hồi của công ty, do đó, bên kiểm toán không thể đưa ra kết luận về tính phù hợp của chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi nêu trên, cũng như ảnh hưởng của vấn đề này đến các khoản mục có liên quan trong Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023 (nếu có)”...

Xem thêm tại vneconomy.vn