HPD: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HPD: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HPD của CTCP Thủy điện Đăk Đoa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/02/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/02/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: Sẽ được Công ty thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Sẽ được Công ty thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 3 năm 2023

HNX