HTM: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Công ty TNHH Thương mại - Du lịch Ngọc Lâm

HTM: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Công ty TNHH Thương mại - Du lịch Ngọc Lâm

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Công ty TNHH Thương mại - Du lịch Ngọc Lâm
- Mã chứng khoán: HTM
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 14,420,900 CP (tỷ lệ 6.56%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 20,337,569 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 34,758,469 CP (tỷ lệ 15.8%)
- Lý do thay đổi sở hữu: Mua tăng tỷ lệ sở hữu
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 26/08/2022.

HNX