15:42, 22/08/2022

HTR: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Việt Hoàng

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Việt Hoàng
  - Mã chứng khoán: HTR
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 160,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 160,000 CP
  - Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 10.66%
  - Ngày trở thành cổ đông lớn: 17/08/2022.

  HNX