HU3: Giải trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị kiểm soát

HU3: Giải trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị kiểm soát

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 giải trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị kiểm soát như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm