BCTC 2023 HU3 - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 0 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 44,88%, trong khi giá vốn giảm chậm hơn 47,15%.
  • Chi phí tài chính giảm 50,36%, trong đó chi phí lãi vay giảm 46,94%.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 17,07%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 100 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng giảm 100%, chi phí quản lý giảm 20,63%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây