10:51, 20/10/2021

HVG: Nguyễn Phúc Thịnh - Ủy viên HĐQT - đã bán 2,000,000 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Phúc Thịnh
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
  - Mã chứng khoán: HVG
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2,000,000 CP (tỷ lệ 0.88%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 2,000,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 2,000,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 01/10/2021
  - Ngày kết thúc giao dịch: 08/10/2021.

  HNX