08:20, 04/05/2022

ICC: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ICC của CTCP Xây dựng Công Nghiệp như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/05/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/05/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Nội dung xin ý kiến: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chuyển chỉ tiêu vốn khác của chủ sở hữu (mã số 414) sang chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước (mã số 421a) số tiền: 47,341,805,451 đồng (bằng chữ: Bốn mươi bảy tỷ, ba trăm bốn mươi mốt triệu, tám trăm linh năm nghìn, bốn trăm năm mươi mốt đồng) trên Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021.
            - Thời gian thực hiện: 20/05/2022
            - Địa điểm thực hiện: Số 71 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội

  HNX