IDI: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua giao dịch với ngân hàng, các tổ chức tín dụng và các công ty có liên quan

IDI: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua giao dịch với ngân hàng, các tổ chức tín dụng và các công ty có liên quan

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua giao dịch với ngân hàng, các tổ chức tín dụng và các công ty có liên quan như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm