IHK: Bổ nhiệm Bà Bùi Thi Tình giữ chức vụ Thư ký kiêm người được ủy quyền công bố thông tin thay thế cho Bà Lê Thị Thủy Ngân

IHK: Bổ nhiệm Bà Bùi Thi Tình giữ chức vụ Thư ký kiêm người được ủy quyền công bố thông tin thay thế cho Bà Lê Thị Thủy Ngân

HNX

Tài liệu đính kèm