IHK: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

IHK: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu IHK của CTCP In Hàng không như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến 10/06/2022 - 20/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần In hàng không, địa chỉ số 16. phố Hoàng Minh Đạo, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Tp. Hà Nội
          - Nội dung họp: Công ty sẽ gửi thông báo sau.

HNX