IHK: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

IHK: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu IHK của CTCP In Hàng không như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/04/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/04/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: Công ty sẽ gửi thông báo sau.
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần In Hàng không, địa chỉ số 16 Hoàng Minh Đạo - phường Bồ Đề - quận Long Biên – Hà Nội
          - Thời gian họp: Dự kiến 15/05/2023 – 30/05/2023

HNX