IME: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thế Xuân Ý đảm nhận chức vụ Phó Tổng Giám Đốc phụ trách sản xuất

IME: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thế Xuân Ý đảm nhận chức vụ Phó Tổng Giám Đốc phụ trách sản xuất

HNX

Tài liệu đính kèm