IME: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

IME: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu IME của CTCP Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022. kế hoạch hoạt động năm 2023
+ Báo cáo kiểm toán năm 2022 và lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2023
+ Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023
+ Phương án phân phối lợi nhuận và các quỹ năm 2022 và kế hoạch năm 2023
+ Phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023
+ Bầu thay thế 2 thành viên Ban kiểm soát
+ Một số vấn đề khác ( nếu có)
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty, số 929 - 931. Quốc lộ 1A, Phường Thới An, Quận 12. Tp.Hồ Chí Minh.
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 27/04/2023 (thứ 5)

HNX