16:55, 14/04/2022

JOS: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu JOS của CTCP Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Minh Hải như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/04/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/04/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo sau trong Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty – Địa chỉ: Số 09 Cao Thắng, Phường 8. TP. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
            - Nội dung họp: Thông qua các Báo cáo của HĐQT, Ban Giám Đốc, Ban Kiểm Soát và các Tờ trình liên quan đến hoạt đông của Công ty.

  HNX