KHD: CTCP Cơ khí và khoáng sản Hà Giang - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 1,164,919 CP

KHD: CTCP Cơ khí và khoáng sản Hà Giang - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 1,164,919 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: CTCP Cơ khí và khoáng sản Hà Giang
- Mã chứng khoán: KHD
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,164,919 CP (tỷ lệ 35.7%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1,164,919 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Bán cổ phiếu
- Phương thức giao dịch: Thoả thuận
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 12/10/2023
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 10/11/2023.
- Tên của người có liên quan tại TCNY:
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Ngọc TuấnVũ Thắng Bình
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%) 0%)

HNX