L45: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

L45: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu L45 của CTCP Lilama 45,1 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị;
+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022. kế hoạch năm 2023;
+ Báo cáo tài chính của Công ty năm 2022 đã được kiểm toán;
+ Tờ trình dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
          - Nội dung họp: + Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch thù lao năm 2023;
+ Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
+ Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
          - Nội dung họp: + Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị;
+ Biểu quyết các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo sau
          - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo sau

HNX