L45: Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

L45: Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

.

HNX

Tài liệu đính kèm