L62 (Công ty cổ phần LILAMA 69-2) - Vũ Kế Chương - Chủ tịch HĐQT, Người được ủy quyền công bố thông tin, Người đại diện theo pháp luật - đăng ký mua 1.104.656 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Kế Chương
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT, Người được ủy quyền công bố thông tin, Người đại diện theo pháp luật
- Mã chứng khoán: L62
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 374.506 CP (tỷ lệ 4,51%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.104.656 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng sở hữu cổ phiếu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 06/12/2023
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 28/12/2023.

Xem thêm tại hnx.vn