LCS: CBTT Nhận và chấp thuận đơn xin từ nhiệm của các Thành viên HĐQT