LIX: Thông báo và Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021

LIX: Thông báo và Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021

Công ty Cổ phần Bột giặt LIX công bố thông báo và Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021  như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm