16:55, 11/08/2022

LM8: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt phương án đầu tư của Dự án Văn phòng Lilama 18

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Lilama 18 thông báo Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt phương án đầu tư của Dự án Văn phòng Lilama 18 như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE