15:18, 18/01/2022

LMC: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LMC của CTCP Khoáng sản Latca như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/01/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/01/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 03 năm 2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty thông báo sau
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
  + Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
  + Thông qua các tờ trình;
  + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền theo quy định.

  HNX