17:44, 11/11/2021

MCI: Ngày đăng ký cuối cùng tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MCI của CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Vật liệu IDICO như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/11/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/11/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: dự kiến ngày 20 - 25/12/2021, thời gian cụ thể TCPH sẽ có thông báo sau
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến trụ sở công ty: Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1. xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
            - Nội dung họp: Thông qua các nội dung theo quy định đối với Đại hội đồng cổ đông thường niên

  HNX