MGC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

MGC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MGC của CTCP Địa chất Mỏ - TKV như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 4/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV (số 304 đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh)
          - Nội dung họp: Thông qua các nội dung theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

HNX