MGG: Hoàng Ngọc Kiên - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 86,159 CP

MGG: Hoàng Ngọc Kiên - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 86,159 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hoàng Ngọc Kiên
- Mã chứng khoán: MGG
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 86,159 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: sở hữu cổ phiếu
- Phương thức giao dịch: Thoả thuận
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 04/04/2023
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 24/04/2023.
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Hoàng Vệ Dũng
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Con
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 1,281,860 CP (tỷ lệ 14.24%)

HNX