MIE: Bổ nhiệm Ông Đào Văn Thắng giữ chức Trưởng Ban Tài chính Kế toán - phụ trách kế toán Tổng công ty