MIE: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

MIE: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Tài liệu đính kèm:
1.MIE_2023.6.26_0dd55e0_2.6.2023_bao_cao_hoat_dong_cua_BKS_nam_2022_va_ke_hoach_nam_2023_cua_TCT.pdf
2.MIE_2023.6.26_0e2fce1_23.6.2023_CV_di_519_bien_ban_kiem_phieu_cac_noi_dung_dai_bieu_thong_qua_DHDCD_2023.pdf
3.MIE_2023.6.26_14bf27e_23.6.2023_CV_di_518_bien_ban_kiem_tra_tu_cach_co_dong_du_DHDCDTN_nam_2023.pdf
4.MIE_2023.6.26_209c02c_2.6.2023_CV_di_452_to_trinh_sau_doi_bo_sung_quy_che_noi_bo_ve_quan_tri_cua_TCT.pdf
5.MIE_2023.6.26_3a19020_23.6.2023_CV_di_519_bien_ban_kiem_phieu_cac_noi_dung_dai_bieu_thong_qua_DHDCD_2023.pdf
6.MIE_2023.6.26_3a236f8_2.6.2023_CV_di_450_to_trinh_bao_cao_SXKD_nam_2022_ke_hoach_nam_2023_cua_TCT.pdf
7.MIE_2023.6.26_421645d_Ngay_23.6.2023__Quy_che_hoat_dong_BKS_sua_doi_lan_1.pdf
8.MIE_2023.6.26_4560573_ngay_23.6.23_Dieu_le_to_chuc_sua_lan_2.pdf
9.MIE_2023.6.26_4565614_23.6.2023_CV_di_518_bien_ban_kiem_tra_tu_cach_co_dong_du_DHDCDTN_nam_2023.pdf
10.MIE_2023.6.26_4baebca_2.6.2023_CV_di_447_QD_ban_hanh_quy_che_lam_viec_tai_DHDCD_TN_nam_2023.pdf
11.MIE_2023.6.26_5f5c52d_23.6.23_Quy_che_noi_bo_quan_tri_sua_doi_BS_lan_2.pdf
12.MIE_2023.6.26_63ef712_23.6.2023_CV_di_517_to_trinh_thong_qua_bao_cao_tien_luong_nam_2022_ke_hoach_nam_2023.pdf
13.MIE_2023.6.26_8950bd6_2.6.2023_CV_di_451_to_trinh_sua_doi_bo_sung_dieu_le_to_chuc_va_hoat_dong_cua_TCT.pdf
14.MIE_2023.6.26_ced9862_2.6.2023_CV_di_453_to_trinh_sua_doi_bo_sung_quy_che_hoat_dong_cua_BKS_TCT.pdf
15.MIE_2023.6.26_d86f39e_2.6.2023_CV_di_454_to_trinh_thong_qua_BCTC_cong_ty_me_va_hop_nhat_nam_2022_phuong_an_PPLN_cong_ty_me_nam_2022_va_ke_hoach_PPLN_nam_2023.pdf
16.MIE_2023.6.26_d8e6bff_2.6.2023_CV_di_448_bao_cao_hoat_dong_HDQT_nam_2022.pdf
17.MIE_2023.6.26_e62ab9b_2.6.2023_cv_di_455_to_trinh_lua_chon_don_vi_kiem_toan_BCTC_nam_2023.pdf
18.MIE_2023.6.26_eeafd96_2.6.2023_Cv_di_449_bao_cao_cong_bo_tinh_hinh_quan_tri_nam_2022_va_ke_hoach_nam_2023.pdf
19.MIE_2023.6.26_f598c00_23.6.2023_CV_di_520_bien_ban_hop_DHDCD_TN_nam_2023_TCT.pdf
20.MIE_2023.6.26_f94c6f6_23.6.2023_nghi_quyet_25_dai_hoi_dong_co_dong_nam_2023.pdf

HNX