14:46, 18/08/2022

NAB: Lê Quang Quảng - Phó Tổng Giám đốc - đã bán 900,000 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Quang Quảng
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc
  - Mã chứng khoán: NAB
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,796,652 CP (tỷ lệ 0.27%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 900,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 900,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 896,652 CP (tỷ lệ 0.14%)
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 02/08/2022
  - Ngày kết thúc giao dịch: 12/08/2022.

  HNX