NAC: Nguyễn Tấn Khoa - Thành viên BKS - đã mua 79,950 CP

NAC: Nguyễn Tấn Khoa - Thành viên BKS - đã mua 79,950 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Tấn Khoa
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS
- Mã chứng khoán: NAC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2,733 CP (tỷ lệ 0.1%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 85,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 79,950 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 82,683 CP (tỷ lệ 2.92%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: do biến động thị trường
- Ngày bắt đầu giao dịch: 09/03/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 07/04/2023.

HNX