NDP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

NDP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NDP của CTCP Dược phẩm 2-9 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/08/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/08/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: + Bổ sung ngành nghề kinh doanh.
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông (Nếu có).
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Nhà máy GMP, số: 930C4 đường C, KCN Cát Lái, Cụm 2. P.Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 05/10/2023

HNX