NDP: Ngô Nam Thắng - Chủ tịch HĐQT - đã bán 700,000 CP

NDP: Ngô Nam Thắng - Chủ tịch HĐQT - đã bán 700,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ngô Nam Thắng
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: NDP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,720,088 CP (tỷ lệ 15.5%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 700,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 700,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1,020,088 CP (tỷ lệ 9.19%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 12/05/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 13/05/2022.

HNX