NDW: Đinh Văn Hòa - Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã mua 122,176 CP

NDW: Đinh Văn Hòa - Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã mua 122,176 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đinh Văn Hòa
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: NDW
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 122,176 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 122,176 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 122,176 CP (tỷ lệ 0.36%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 19/09/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 19/09/2023.

HNX